Kære medlemmer af Stouby Møllelaug
MØLLEÅRET 2014

 

 

Tak for jeres støtte til at bevare og drive Stouby Mølle.
Jeres støtte er medvirkende til, at lauget nu
endelig kan afslutte det arbejde, som den sidste møller Aksel Hansen drømte om og fik beskrevet i
fredningsbestemmelserne for møllen og arealet omkring den, som møllelauget fik endeligt tinglyst
i 1998: At møllen skulle fungere og tage sig ud, som da han var møller.
Det sidste trykimprægnerede træ skiftes ud med dansk lærketræ i forbindelse med udskiftningen af
møllens tag, og den lille kværn forbindes med sigten. Målet er at arbejdet afsluttes inden
Dansk Mølledag 21. juni 2015 3. søndag i juni.

Generalforsamlingen i 2014 forløb roligt. Else blev valgt som dirigent uden modkandidat,
formandens beretning blev godkendt. Susanne Petersen blev valgt som kasserer, idet Arnold ikke
ønskede genvalg. Bente og Arnold Larsen blev takket for deres store indsats som
henholdsvis sekretær og kasserer. Begge lovede at hjælpe den nye bestyrelse med at komme ind
i arbejdet og fortsætter som frivillige.

Allan fortsætter som medhjælper for bestyrelsen i arbejdet med den daglige pasning af møllen,
men her er brug for flere folk, ikke mindst yngre, som er villige til at bruge tid på at lære at passe
og køre med møllen.

Ud over at vælge ny bestyrelse besluttede generalforsamlingen, at i 2015 skulle den afholdes
efter mølledagen, men desværre blev det nødvendigt at rykke den frem til:
Søndag den 19. april kl. 14 i Mølleboden med dagsorden iflg. vedtægten.

Ved lov er det besluttet, at lauget skal tilknyttes digital postkasse samt have en nem konto
tilknyttet laugets CVR nr. 32418368.

Da vi alligevel skulle oprette ny konto, blev det besluttet, at boden fremover skulle have egen
konto. Det vil sige en medlemskonto, som dækker Møllebodens egne indkøb, medlemsbidrag og
husleje.

Møllens CVR konto skal så fremover benyttes til udgifter, som vedrører møllen. Reparationer,
forsikringer og pasning. Det vil således ikke være nødvendigt at bruge af møllens tilskudskroner
til drift af Mølleboden, hvorimod boden og møllelauget selvfølgelig er velkommen til at yde
tilskud til møllens vedligeholdelse.

Problemet med girokort/kontingentopkrævning er ikke løst. Kortene koster 75 kr./kvartal i
gebyr, og flytter vi kortopkrævningen til Nordea, koster det yderligere 700 kr. i oprettelsesgebyr.
Bankens råd: Drop girokortene og indbetal direkte på kontoen med angivelse af
medlemsnummer. Det er gratis, men kræver adgang til netbank. Endelig beslutning om
kontingentopkrævningsform træffes senest på næste generalforsamling.

P pladsen:
Lejemålet på parkeringspladsen udløber i 2015. Vi har ansøgning om at erhverve de 200m2
liggende i kommunens ejendomsudvalg, så forhåbentlig kan lauget på en eller anden måde få lov
til at fortsætte med at benytte arealet.Mølleboden:
De store udgifter til ny svans i 2013 tømte bogstavelig talt bodens kassebeholdning, men med
tilskud i form af nyt telt fra Nordeafonden og 4000 kr. fra kommunen rettedes økonomien, så
boden nu råder over penge til indkøb og husleje.

Mølleboden:
sælger varer af høj kvalitet: Kirsebærvin fra Fredriksdal Dansk Mjød m.m. Målet er at sælge
varer af høj kvalitet fremstillet lokalt, samt varer af historisk værdi.

Den drives af frivillige og bestyrelsesmedlemmer ud fra princippet om, at den skal være åben i
den annoncerede åbningstid og kan holde åben der ud over efter aftale mellem de frivillige. Når
glaspusteriet er åbent, kommer der jo som regel folk forbi, så flere frivillige vil også sagtens
kunne finde en plads i boden.

En opstramning af bodens administration har medvirket til, at bodens økonomi er bedret
væsentligt, hvilket sikkert vil fremgå af regnskabet.

Lejekontrakten forpligter mølleboden/lauget til selv at stå for indvendig vedligeholdelse af
Mølleboden og de øvrige lejede lokaler.

Møllen:
Udgifter til drift og vedligeholdelse af møllen forventes ikke at overstige de 300.000 kr. som er til
rådighed i form af driftstilskud fra kommunen og tilskud fra fonde samt Kulturstyrelsen. Til
gengæld ser det ud til, at vi kan afslutte restaureringsarbejdet. – Der mangler sammenkobling af
en kværn med sigten for, at møllen kan arbejde helt, som den kunne, da den blev lukket i 1931.

Mølledagen 3. søndag i juni:
Trods pænt besøg kom mølledagen ud med et regnskabsmæssigt underskud på 4000 kr., som
blev dækket af Guldborgsund Kommune. Det nye telt, som lauget fik som gave fra
Nordeafonden, blev en stor hjælp til at gøre dagen til en god oplevelse for gæster og
frivillige.

Der nedsættes et festudvalg, som står for afvikling af dagen, men bestyrelsen afsætter et
rimeligt rammebeløb og søger underskudsdækning, hvis det er muligt.

Generalforsamlingen 19. april 2015:
Formanden er på valg. Formand og kasserer vælges for en 2 årig periode i hhv. lige og ulige
år. Antal medlemmer fremgår af vedtægterne og er en afspejling af aktivitetsniveauet. I år
må vi så foreslå en vedtægtsændring, for at kunne vælge både kasserer og formand, samt
tage højde for en lignende situation i fremtiden.

Hjemmesiden:
Laugets hjemmeside har fået ros fra flere sider, og ud over den, kan man også følge
møllelaugets aktiviteter på facebook og Kultunaut, hvor bl.a. kørsel med møllen og andre
aktiviteter annonceres. I anledning af arbejderne på møllen vil det nok være rimeligt at
lægge en aktivitet på Aksels fødselsdag 10. juli. Her kunne man benytte lejligheden til at
præsentere møllebodens varer. Forhåbentlig kommer Fejø med i sortimentet for 2015.

Kontingentet er foreslået uændret:
75 kr./medlem, 150 kr./familie og 300 kr./virksomhed. – Det vil nok være en god ide at knytte
fordele og medlemskort til medlemskabet. Det bliver en opgave for en kommende bestyrelse.

Fremtiden:
Arne har i 2014 haft ansvaret for pasning af møllen, et arbejde han har klaret på forbilledlig
vis. Vi er imidlertid for få, som på forsvarlig vis kan stå for ansvaret for den daglige pasning.
Det er ikke det store arbejde målt i tid, men det kræver en del oplæring og tid samt vilje til at
samarbejde med møllebygger og kommunale myndigheder, derfor er det også vigtigt, at
flere lokale knyttes til arbejdet.

Samarbejdet med Kulturstyrelsen og fondene stiller også krav til en kommende bestyrelse.
Her er hjemmesiden en stor hjælp, men også messingpladerne er en hjælp: Hvornår blev
hvad lavet, af hvem, og hvor kom pengene fra? Den samlede indsats gør det nemmere for
kommende bestyrelser at overtage drift og vedligeholdelse af Stouby Mølle.

Det kommunale tilskud dækker udgifter til forsikring samt de forpligtelser lauget har i
forhold til vedtægter og fredning samt giver et mindre bidrag til møllens vedligeholdelse og pasning.

Kontingentopkrævning:
Lauget er afhængig af opbakning fra medlemmer og ønsker selvfølgelig, at flest mulige lokale
beboere og turister vil støtte møllen. Det kan man gøre billigst ved at benytte netbank. Hvis
man ønsker at støtte møllen, men ikke vil være medlem, kan man, hvis man er på facebook,
støtte møllen med et like, hvilket 125 personer fra ind- og udland har benyttet sig af. Her kan
man også følge med i, hvad der sker på møllen og lidt møllehistorie.

Kontingent:
Spar penge ved at betale kontingent direkte til konto: 2650 – 0727 641 769 via netbank. Det er
gratis, men husk at skrive navn og medlemsnummer. – De sædvanlige girokort kan stadig
bruges, men det er dyrt også for dig, når du betaler på posthus.

Jens HvolbækStoubymølle
REGNSKAB 2014

 

 

INDTÆGTER
Kontingent................................................................9.070,00 kr.

Entre og gaver..........................................................4.610,00 kr.

Tilskud til Nordeafonden.........................................10.000,00 kr.

Tilskud til Augustinus Fonden.................................11.700,00 kr.

Udbytte.......................................................................540,00 kr.

Møllebod incl. tombola, salg...................................45.919,30 kr.

Tilskud til Guldborgsund kommune.........................64.000,00 kr.

INDTÆGTER IALT................................145.839,30 kr.UDGIFTER

Renovering - lille kværn (Møllebygger Ap)..............14.625,00 kr.

Administration m.v..................................................16.162,90 kr.

Mølleboden (husleje og varekøb), mølledag............68.412,26 kr.

Renter.......................................................................4.645,45 kr.

Ejendomsforsikring.................................................22.415,29 kr.

UDGIFTER IALT...................................126.260,90 kr.


Overskud i 2014 19.578,40 kr.Aktiver pr. 1/1 2014.............................30.900,04 kr.
Overskud i 2014....................................19.578,40 kr.

AKTIVER PR. 31/12 2014...............50.478,44 kr.Nordea..............................................29.711,85 kr.
Danske Bank.......................................3.019,09 kr.
Andele i Paludans Flak, Samsø og Middelgrunden,
København V.....................................13.300,00 kr.
Kontant...............................................4.447,50 kr.

I ALT AKTIVER.........................50.478,44 kr.Ovenstående regnskab er gennemgået og i overensstemmelse med kasseopgørelse og bilag af:
Revisor Mogens Hansen Den 19 - 03 - 2015