Kære medlemmer af Stouby Møllelaug
MØLLEÅRET 2017

 

 

Som det er fremgået af Fritidsnyt og Folketidende
er det lykkedes at få møllen forsynet med
ny fod, kryds, stub og saddel.
Dermed fremstår møllen som efter sidste store reparation i 1893.

Møllen er på grund af vejret ikke tjæret
og vingerne er ikke smurt,
men det skal ske i løbet af foråret,
hvor det også er planlagt at Mølleboden skal males indvendigt.

Da medlemstallet de senere år har været faldende,
har møllelaugets bestyrelse besluttet at give en rabat
på 25 kroner pr medlem således:

At et medlemskort for 2018 giver en rabat på 25 kroner på køb i Mølleboden.
Familiemedlemskort til 150 kroner giver en rabat på 50 kroner på køb i boden,
og et firmamedlemskort giver en rabat på 100 kroner på et køb i boden.

Til generalforsamlingen bør det vedtages, at hvert medlem har eget kort.

Da tilskuddet fra kommunen falder på grund af stigende priser på forsikringer,
vil en kommende opgave også være at finde penge
til den daglige vedligeholdelse og drift.

DU KAN STØTTE MØLLELAUGET PÅ FØLGENDE MÅDE:

Ved at blive medlem af møllelauget.

Ved at indbetale et gavebeløb på møllens konto.

Eller ved at oprette et OK benzinkort og på mit OK vælge at støtte Stouby Møllelaug.

Beløbet kan indbetales med mobilpay på tlf. nr. 30 02 64
eller på konto nr. 2650-0727 6417 69.

21. september fyldte møllelauget 30 år.
Det fejre lauget ved at sørge for,
at møllen er i tip top stand til mølledagen 3. søndag i juni.

Hvis fremtiden skal sikres er der brug for,
at flere har lyst til at køre møllen.
Søren og Bo kan måske have en mand/dame med,
når de kører mølle om onsdagen, eller I kan kontakte mig på tlf. nr. 24890693.

I mølleboden er der også brug for flere hænder, og har du lyst til at være med i bestyrelsen og have indflydelse på mølledagen i 2019 samt drift og vareudbud så er du også velkommen til at være med der.
Det vil dreje sig om ca. 4 møder årligt samt planlægning og afvikling af mølledagen.

Med ønsket om et godt mølleår
Jens HvolbækMØLLEÅRET 2018 - 19


 

Beretning:
Møllelauget har siden dannelsen 21. september 1987 søgt at gennemføre det Axel beskrev i de tinglyste fredningsbestemmelser, som også er gengivet i det nye billedhæfte. Det arbejde er nu afsluttet. Formålet med arbejdet i møllelauget er, at vise og fortælle om arbejdet med møllen og fortælle om levevilkårene i møllens tid, datidens feudalsamfund Restaureringsarbejdet er afsluttet. Møllen er tjæret, og der er søgt om renovering af persen/bremsen inden sæsonen 2019. Åbningstiden fra 3. Søndag i juni til sidste fredag i august kunne i 2018 ikke forberedes, fordi tjæringen af møllen ikke var udført. Af samme grund kom der ikke sejl på møllen i 2018. Det tørre vejr var muligvis medvirkende til, at bremsen måtte udskiftes og repareres. Rebene blev erstattet af kæder, og der blev søgt om og bevilliget penge til udskiftning af nedslidte dele. Åbningstiden tirsdag – fredag og søndag 10.30 – 14.30 fortsætter uændret. Uden for åbningstiden er møllen åben for selskaber efter aftale på telefon 24890693 og 20215473. Ved disse besøg er der mulighed for, at møllen kan sættes i drift, og der vil være mulighed for at smage på Lolland-Falster samt mjød. Det er vigtigt, at vi både har datidens kvalitetsprodukter og de kvalitetsprodukter, som i dag produceres på Lolland-Falster til salg i Mølleboden.

Frivillige:
Frivillige og gæster er forsikret under deres ophold i og ved mølle og møllebod. Der er grund til skærpet opmærksomhed, hvis begge kværne er tilsluttet, derfor er det vigtigt, at frivillige i arbejdet med møllen er klar over, hvor der kan være risici, samt at de overvejer i hvilket omfang, turister kan deltage i arbejdet som frivillig Lønnet arbejde på møllen og i Mølleboden er ikke omfattet af vores forsikringer, og kan som følge deraf ikke udføres som frivilligt arbejde. Møllebygger foretager syn og smøring i løbet af foråret. 31. maj begynder det frivillige arbejde med montering af sejl på møllen og rengøring af møllebod samt bestilling af varer. Bo og Søren står for vinterpasningen, dreje møllevinger og sikre at kværnene er fri. Faktisk bør sommerarbejdet med at dreje møllen ¼ omgang hver 3. uge af hensyn til træværket begynde i marts/april afhængig af vejret. Her kan det være en god ide at lade gæster deltage.

Oplysningsmateriale:
Lise Andersens artikel om stubmøllens udvikling, hvor Stouby Mølle er beskrevet, bør være tilgængelig i Mølleboden. Det samme gør opgaverne til ”Møllen går amok”, der er en udmærket indføring i mølleriets historie, og som kan læses som børnebog. Karen Toxværds skrifter skal kunne lånes og læses på stedet af interesserede. De giver et udmærket billede af livet på Sydfalster omkring år 1900. Hun havde som Evald Tang Kristensen kontakt til Svend Grundtvig og samlede såvel Sydfalsters historie, bygningskultur og folkeviser. Hun var i høj grad bevidst om de forandringer, som fandt sted efter feudalsamfundets opløsning omkring år 1900.

Mølleboden:
Møllelauget har satset meget på at få mølleboden til at hvile i sig selv økonomisk. Der er nu investeret så meget i bodens varelager, at det burde være muligt. Overskuddet fra salg af billedhæfter tilfalder Mølleboden. Det samme gør entreindtægt og medlemskontingent. Det er vedtaget, at varer skal være kvalitetsvarer fremstillet på Lolland-Falster eller varer som hører til møllens tid: Traditionelle kornsorter, mjød, øl og sennep samt nye produkter som hånd- og microbrygget øl, vin og brændevin. Der bør i fremtiden satses mere på lukkede selskaber, hvor der bestilles tid, og hvor møllen kan sættes i drift. Både på Dansk Mølledag og ved lukkede selskaber kan Møllebodens varer sælges i mindre portioner. Det er derfor vigtigt, at der anskaffes drikkebægre/glas og måleredskab og reklameres med priser per glas af de enkelte varer. Det er blevet oplyst, at der nu må sælges kaffe i åbningstiden, fordi vores sæson er så kort, at salget falder ind under bagatelgrænsen.

Dansk Mølledag:
De Farende Svende underholder fra kl. 11 – 15. Guldborgsund Kommune har besluttet at yde et tilskud på 2000 kr.

Økonomi:
Møllelauget får et kommunalt tilskud, som i det store og hele dækker møllelaugets udgifter, dog undtaget større reparationer på Møllen. Tilskuddet kan dog udhules af stigende forsikringsudgifter. I denne omgang har Bo forhandlet sig frem til en ordning, som vi kan leve med, idet vi har fået løsøre med og slap for at få opskrevet værdien af møllen. Ud over tilskud fra Guldborgsund Kommune er der indtægt i form af kontingenter fra ca. 100 medlemmer, entreindtægter samt tilskud fra Dagli’brugsen Væggerløse, OK og Feline som yder tilskud til møllens vedligeholdelse og drift. Man kan på mit OK vælge Stouby Møllelaug, som den forening man ønsker at støtte. Væggerløse vandværk har betalt skiltet i møllen, som blandt andet oplyser om fondstilskud.

Generalforsamling:
Lauget er styret af et sæt vedtægter, som er tilgængelige på hjemmesiden www.stoubymoelle.dk Generalforsamlingen afholdes 2. juni kl. 14 i Mølleboden. Bestyrelsen er åben, forstået på den måde, at der ikke er loft over antallet af medlemmer, hvilket skyldes, at interesserede skal kunne have muligheder for at lave aktiviteter til gavn for bevarelsen af møllen som et aktivt lokalt kulturmindesmærke.
Mølllaugets arbejde kan også følges på Facebook og ved at google Stouby Mølle.

Jens Hvolbæk