Vedtægter for
Stouby Møllelaug
Stiftet 21. september 1987

 width=

 

§1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er:
STOUBY MØLLELAUG
og dens hjemsted er GULDBORGSUND Kommune.
§2. Formål:

Møllelaugets formål er:
At bevare og drive Stouby Mølle, der ejes af Guldborgsund Kommune,
som et historisk mindemærke.
At fastholde og efterleve fredningsbestemmelserne
vedrørende mølle og matrikel.
At drive møllen som en turistmæssig attraktion
og som mål for lokalhistorisk undervisning.
§3. Medlemmer:

Som medlem kan optages, personer, foreninger, firmaer og selskaber som er interesseret i at bevare Stouby Mølle.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemmerne har ingen andel i møllelaugets formue eller overskud,
ligesom de ikke hæfter for møllelaugets gæld eller underskud.
§4. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er møllelaugets øverste myndighed.
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang,
og hvert medlem har én stemme.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal
og indvarsles ved annoncering på hjemmesiden, i KultuNaut
og på e-mail senest 14 dage før afholdelsen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
når et flertal i bestyrelsen beslutter sig for det,
eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter forslag herom.
Der indkaldes som forannævnt, men med mindst 8 dages varsel,
og inden 30 dage efter andragendets fremkomst.
§5. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassere aflægger revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
§6. Afstemning:

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal.
§7. Bestyrelse:

Bestyrelsen består af mindst 5 valgte medlemmer.
Kulturudvalget i Guldborgsund Kommune og Lokalhistorisk arkiv i Væggerløse kan hver udpege en repræsentant til bestyrelsen.
Begge repræsentanter har stemmeret.
Valg til bestyrelsen sker for en 2 årig periode.
Generalforsamlingen vælger formand i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Der føres protokol over det på mødet besluttede. Mødereferat fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
§8. Administration:

Bestyrelsen drager omsorg for vedligeholdese og drift af Stouby Mølle og påser, at fredningsbestemmelserne efterleves.
Forretningsudvalget: Formand, kasserer og et medlem fra mølleboden træffer beslutning om den daglige drift.
Formand og kasserer har adgang til
kontokort, netbank og digital postkasse.
§9. Regnskab:

Møllelaugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
§10. Vedtægtsændringer:

Til vedtagelse af ændringer i vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer går ind herfor.
§11. Møllelaugets ophør:

Bestemmelse om Stouby Møllelaugs opløsning kan kun træffes efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, dog således, at der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor nedlæggelse af Møllelauget kan ske med 2/3 flertal ved personlig fremmøde.
Stouby Møllelaug efterlever fredningsbestemmelserne og ophører,
hvis møllen ikke har været i drift i mere end et år.
Herefter overgår møllelaugets ejendele til Guldborgsund Kommune,
såfremt denne vil overtage Stouby Mølles drift.
Hvis ikke overlades den fredede Stouby Mølle til det ministerium,
den hører under i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.

Vedtaget på Stouby Møllelaugs stiftende generalforsamling 21.september 1987. Ændringer foretaget på generalforsamlingen 19.april 2015

Foreningens firmaoplysninger:
CVR 32418368. Medlemskonto:
2650 - 0727 641 769.
HUSK AT SKRIVE TYDELIG
NAVN OG ADRESSE OG MEDLEMSNUMMER.